Regulamin wypożyczalni


§ 1.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązywać się do podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekarza o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. Czytelnik zobowiązany jest wchodząc do wypożyczalni zostawić wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę na wieszaku.
8. W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.
9. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z postanowieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 80 poz. 521).

§ 2.

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy, w tym 3 woluminy z działu beletrystyki.
2. Książki w dziale beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeżeli są one szczególnie poszukiwane.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W r
azie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może otrzymać poszukiwaną książkę. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 3.

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga przy wyborze literatury, korzysta z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem.
Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnienia wysłanego przez bibliotekę odmawia zwrotu książki, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.