Regulamin czytelni internetowej "IKONKA"


Zasady ogólne


Czytelnia internetowa w ramach programu Ikonka udostępnia społeczności lokalnej stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych.
Przy stanowisku mogą pracować jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi jedną godzinę, o ile nie ma innych oczekujących.

Zasady szczegółowe


  Użytkownik ma prawo do:

  - korzystania z komputerów oraz zasobów internetowych w granicach określonych przez prowadzącego czytelnię internetową;

  - zapisania swoich bądź wyszukanych w Internecie danych po uzgodnieniu teog z pracownikiem czytelni;

  - pracy w warunkach umożliwiających skupienie i komfort psychiczny.


  Użytkownik ma obowiązek:

  - podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego czytelnię internetową;

  - informować prowadzącego o każdym nieprawidłowych funkcjonowani komputerów oraz uszkodzeniach mechanicznych;

  - stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania;

  - okrycie wierzchnie zostawić w wyznaczonym miejscu;

  - zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej i wpisać do zeszytu odwiedzin;

  - bezwzględnego stosowania zasad ppoż. i bhp.


  Użytkownikowi nie wolno:

  - uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy;

  - wykorzystać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych;

  - naruszać regulaminu czytelni internetowej;

  - samowolnie włączać i wyłączać komputerów z sieci elektrycznej;

  - przeszkadzać głośnym zachowaniem;

  - korzystać z telefonów komórkowych;

  - spożywać napojów, posiłków oraz palić tytoniu.


  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

  Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociąga za sobą zakaz korzystania z czytelni internetowej.


Regulamin opracowany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej -
Książnicy Kopernikowskiej w Toruniu.
Marek Jurowski
Wojewódzki koordynator ds. programu Ikonka
Z ramienia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
Toruń, 31 marca 2004 roku