Uchwała nr X/79/03
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 7 listopada 2003 r.
w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1531 z późn. zm.) oraz art.8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Rada Miejska
Uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Bibliotekę Publiczną, zwaną dalej "Biblioteką".
2. Siedzibą Biblioteki jest Brześć Kujawski.
3. Nadaje się Bibliotece statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Biblioteka jest samorządową, gminną instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru prowadzonego przez Organizatora, to jest przez Gminę Brześć Kujawski.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną od daty wpisu.

§ 3.

1. Biblioteka jest następcą prawnym dotychczasowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, przejmuje na własność jej mienie oraz zobowiązania, prawa i wierzytelności.
2. Pracownicy dotychczasowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy stają się pracownikami Biblioteki na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy.

§ 4.

Biblioteka prowadzi działalność na terenie administracyjnym Gminy Brześć Kujawski.

§ 5.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych.

§ 6.

Podstawowe źródło finansowania Biblioteki stanowi dotacja budżetu Gminy Brześć Kujawski, przeznaczona na pokrycie kosztów działalności.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 8.

Tracą moc:
1. Uchwała nr XXIV/177/92 Rady Gminy i Miasta Brześć Kujawski z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zatwierzenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Uchwała nr VII/64/94 Rady Gminy i Miasta Brześć Kujawski z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniającą statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński