Regulamin czytelni


I. Warunki korzystania
1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Czytelnik po wejściu do czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin lub kwerend.
4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

II. Korzystanie ze zbiorów
1. W czytelni korzystać można ze zbioru podręcznego i czasopism.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Książki podaje bibliotekarz, z czasopism korzysta się bez pośrednictwa biblitekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki.
6. Książki z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
7. Czasopisma mogą być wypożyczone czytelnikowi do domu nie dłużej niż na 7 dni.

III. Poszanowanie książek
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących włąsnością biblioteki.
2. Za uszkodzenie książek czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.
Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.